Statut

Statut Fundacji Polski Fundusz Fundraisingowy

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Polski Fundusz Fundraisingowy jest apolityczną, nie nastawioną na osiąganie zysku, nie związaną z żadnym wyznaniem organizacją, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Dudę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Eskę-Królikowską

1 lipca 2019 roku.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.

6. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

1. Działanie na rzecz sektora pozarządowego w Polsce;

2. Działanie związane z edukacją dotyczącą pozyskiwania funduszy przez sektor pozarządowy oraz prywatny;

3. Podejmowanie działań służących poprawie stanu świadomości w zakresie fundraisingu;

4. Budowanie postaw proobywatelskich oraz wspieranie społeczności lokalnych;

6. Działania na rzecz współpracy między sektorami: pozarządowym, samorządowym i biznesu;

7. Promocja idei wolontariatu;

8. Szerzenie postaw proeuropejskich;

9. Działania na rzecz promocji ekologii i ochrony środowiska;

10. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki;

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy;

2. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe;

3. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;

4. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;

5. Zorganizowanie i prowadzenie biur;

6. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych;

7. Wspieranie osób uzdolnionych, prowadzących działalność społeczną lub pozarządową;

8. Realizowanie badań;

9. Prowadzenie działań charytatywnych;

10. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe.

11. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§ 7

1. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

2. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników etatowych oraz na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 100 zł (sto złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

1.1. Majątku własnego Fundacji.

1.2. Spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

1.3. Wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń.

1.4. Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa.

1.5. Zaciągniętych pożyczek.

1.6. Dochodów z odpłatnej działalności statutowej.

1.7. Nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 2 000 (dwa tysiące) złotych lub jej równowartość w innej walucie – uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.

4. Tytuł Sponsora Fundacji jest tytułem honorowym i ma charakter osobisty.

§ 11

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej, dwóch lub trzech osób powoływanych przez fundatora. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu. Zarząd może wybierać ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.

2. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami etatowymi Fundacji.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundator oraz osoby przez niego wskazane.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

6.1. Złożenia rezygnacji w formie pisemnej,

6.2. Śmierci 

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

2.1. Uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

2.2. Uchwalanie regulaminów.

2.3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

2.4. Dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem.

2.5. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

2.6. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

2.7. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

2.8. Udzielanie pełnomocnictw.

2.9. Tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu ich działania.

2.10. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji.

2.11. Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans).

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych) oświadczenia woli składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Rozdział VII. Zmiana Statutu

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VIII. Połączenie z inną fundacją

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa.

Rozdział IX. Likwidacja Fundacji

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki społecznej.

§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.